Blogi

09.10.2020

Kansalaisaloite huomioitava kaivoslain uudistamisessa

Kansalaisaloite kaivoslain uudistamiseksi on ollut työn alla eduskunnassa ja tällä viikolla käsiteltiin aloitteen pohjalta tehtyä talousvaliokunnan, kaikkien eduskuntapuolueiden kannattamaa, mietintöä.

Paikallisten toimijoiden edun ja luonnon paremmin huomioivaa kaivoslakia on ajettu jo vuosia ja nyt lainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Myös kaivosveron osalta tehdään selvitystä valtiovarainministeriön vero-osastolla ja sen pitäisi olla valmiina vuoden 2021 alkupuolella.

Eduskunnan tahtotilan mukaisesti hallituksen on otettava huomioon kaivoslainsäädännön uudistamisessa talousvaliokunnan mietinnössään aloitteesta esiintuomat näkökohdat ja hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamisen.

Eduskunta edellyttää, että hallitus huomioi kaivosmineraalien luonteen ainutkertaisina luonnonvaroina, joiden hyödyntämisestä yhteiskunnan tulee saada kohtuullinen korvaus ja edellyttää hallitusohjelman mukaisen kaivosveroselvityksen ripeää ja huolellista toteutusta.

Kansalaisaloitteessa esitettiin uutta malminetsintään ja kaivoslupiin liittyvää hyöty/haittaselvitystä, joka olisi luvan myöntämisen edellytys. Ehdotuksen taustalla on ajatus siitä, että lupia tulee myöntää vain, jos toiminnasta osoitetaan olevan enemmän hyötyä kuin haittaa ympäristön, ihmisten, elinkeinotoiminnan ja yhteiskunnan kannalta. Eduskunta piti eri intressien välistä punnintaa kaivostoiminnan hyväksyttävyyden kannalta tärkeänä ja katsoi, että intressivertailun käyttöönotto on suuri periaatteellinen ja käytännöllinen muutos lupaharkintaan ja sitä onkin syytä selvittää kaivoslain uudistamisen yhteydessä ja tämä TEM:in on nyt huomioitava kaivoslain valmistelussa.

Lainvalmistelussa on varmistettava vakuuksien riittävyys myös konkurssi- ja ympäristövahinkotilanteissa, lisäksi vakuussääntelyä on syytä kehittää siten, että ympäristölliset vastuut hoidetaan kaikissa tilanteissa. Eduskunta edellytti myös, että hallitus varmistaa kaivostoimintaa ohjaavalla lainsäädännöllä nykyistä selkeämmin muille elinkeinoille ja asumiselle tärkeiden tai luontoarvoiltaan korvaamattomien alueiden suojelun sekä varmistaa korvauskäytäntöjen oikeudenmukaisuuden haittojen kärsijöille.

Lähtökohtaisesti eduskunta haluaa, että uudella lailla tilkitään kaikenlaiset kepulikonstit. Niin vahvistetaan vastuullisesti ja reilusti toimivien kaivosyritysten toimintaedellytyksiä ja mahdollistetaan työpaikkojen rakentuminen kestävälle pohjalle.

lisätietoa löytyy osoitteesta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/TaVM_7+2020.aspx